Ubytovací řád

 1. V zařízení může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.
 2. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal při příchodu či rezervaci. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Pokud to provoz objektu dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.
 5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 6. Za pobyt je ubytovaný host povinen uhradit sjednanou cenu.
 7. Host je povinen se chovat co nejhospodárněji.
 8. V apartmánu a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 9. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Vyjímkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů a kulmy. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 10. Při odchodu z apartmánu je host povinnen zhasnout světla, vypnout veškeré spotřebiče vyjma lednice, uzavřít okna, zamknout vchodové dveře a při ukončení pobytu uvést apartmán do původního stavu, otevřít trezor a odevzdat klíč.
 11. Za ztrátu klíčů je host povinen uhradit jeho výměnu v hodnotě 1 000,-Kč.
 12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách objektu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách objektu i v jeho venkovní části.
 13. Za škody způsobené na majetku objektu odpovídá host v plném rozsahu.
 14. Vnášení nebo přivádění zvířat do objektu je přísně zakázáno! V případě porušení uhradí host poplatek za úklid ve výši 25 000 Kč.
 15. Kouření je uvnitř objektu přísně zakázáno! V případě proušení host uhradí poplatek 15 000 Kč za vyčištění a náklady spojené s požárním poplachem.
 16. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád.

V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má provozovatel právo ukončit pobyt pro celou ubytovanou skupinu bez náhrady.

Řád byl schválen provozovatelem dne 1.1.2017.